فصلنامه توانبخشی نوین- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر غلامرضا علیائی
سردبیر
دکتر سعید طالبیان
مدیر اجرائی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 
تلفن: 9802177644937+

نمابر: 9802177534133+

پست الکترونیک: modern_rehabilitation1@tums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه توانبخشی نوین:
http://mrj.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب