فصلنامه توانبخشی نوین- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف از انتشار مجله توانبخشی نوین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران ارتقاء سطح دانش و فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تشویق پژوهشگران در زمینه های بیومکانیک، الکترونوروفیزیولوژی، کینزیولوژی، مهندسی پزشکی، کنترل حرکت و تخصصهای مرتبط با توانبخشی شامل فیزیوتراپی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، کاردرمانی، بینایی سنجی، ارتوپدی، نورولوژی، جراحی اعصاب، روماتولوژی، زنان و زایمان، قلب و عروق می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه توانبخشی نوین:
http://mrj.tums.ac.ir/find.php?item=1.42.22.fa
برگشت به اصل مطلب