فصلنامه توانبخشی نوین- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول:

محمدرضا هادیان، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سردبیر:

غلامرضا علیائی، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مدیر اجرائی:

سعید طالبیان، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ویراستار علمی:

نسترن قطبی، دکترای تخصصی. 

استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ویراستار متون انگلیسی:

حسین باقری، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مشاور آماری:

شهره جلائی، دکترای تخصصی. 

استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

هیئت تحریریه:

محمد اکبری ، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اسماعیل ابراهیمی، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

رویا ابوالفضلی، دکترای تخصصی. 

استادیار نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

علی اصغر ارسطو، دکترای تخصصی. 

استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

حسین باقری، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

امیر هوشنگ بختیاری، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

محمد پرنیانپور، دکترای تخصصی. 

دانشیار، گروه آموزشی بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

منصور جمالی، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محسن رازقی، دکترای تخصصی.  

استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

اصغر رضا سلطانی، دکترای تخصصی.  

استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

اکبر سلطان زاده ، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ناصر سلسبیلی، دکترای تخصصی. 

دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

آزاده شادمهر، دکترای تخصصی. 

دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مهیار صلواتی، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

سعید طالبیان، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

غلامرضا علیائی، دکترای تخصصی. 

استاد،  گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

فرهاد غریب دوست، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمود فرزان، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی ارتوپدی بیمارستان امام خمینی، تهران، ایران.

سیدجواد قاضی میرسعید، دکترای تخصصی. 

استادیار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

علیرضا کریمی یزدی، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی گوش و حلق و بینی بیمارستان امام خمینی، تهران، ایران.

حسین کریمی، دکترای تخصصی. 

دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

نورالدین نخستین انصاری، دکترای تخصصی. 

دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمدرضا هادیان، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه توانبخشی نوین:
http://mrj.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب