فصلنامه توانبخشی نوین- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول:

محمدرضا هادیان، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سردبیر:

غلامرضا علیائی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مدیر اجرائی:

سعید طالبیان، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ویراستار علمی:

نسترن قطبی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ویراستار متون انگلیسی:

حسین باقری، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مشاور آماری:

شهره جلائی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

هیئت تحریریه:

محمد اکبری ، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اسماعیل ابراهیمی، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

رویا ابوالفضلی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استادیار نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

علی اصغر ارسطو، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

حسین باقری، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

امیر هوشنگ بختیاری، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

محمد پرنیانپور، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

دانشیار، گروه آموزشی بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

منصور جمالی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محسن رازقی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE 

استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

اصغر رضا سلطانی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE 

استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

اکبر سلطان زاده ، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ناصر سلسبیلی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

آزاده شادمهر، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مهیار صلواتی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

سعید طالبیان، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

غلامرضا علیائی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد،  گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

فرهاد غریب دوست، دکترای تخصصی. 

استاد، گروه آموزشی روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمود فرزان، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی ارتوپدی بیمارستان امام خمینی، تهران، ایران.

سیدجواد قاضی میرسعید، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استادیار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

علیرضا کریمی یزدی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی گوش و حلق و بینی بیمارستان امام خمینی، تهران، ایران.

حسین کریمی، دکترای تخصصی. 

دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

نورالدین نخستین انصاری، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمدرضا هادیان، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه توانبخشی نوین:
http://mrj.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب